Privacybeleid

1. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de Franse wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

 

2. Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens : FIELOUX BERNARD.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, FIELOUX BERNARD verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, zodra hun toestemming is verkregen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerking bij te houden dat in overeenstemming is met de realiteit.
Wanneer FIELOUX BERNARD verwerkt Persoonsgegevens, FIELOUX BERNARD neemt alle redelijke maatregelen om de juistheid en de relevantie van de Persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, te verzekeren FIELOUX BERNARD behandelt ze.

 

3. Doel van de verzamelde gegevens

FIELOUX BERNARD kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om het browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking...): voor navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (gehasht)
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om vrijwillige tevredenheidsenquêtes te houden over https://masdeblanquet.com e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

FIELOUX BERNARD verkoopt uw persoonlijke gegevens niet; deze worden dan ook alleen gebruikt voor statistische en analytische doeleinden.

 

4. Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving zijn de Gebruikers van https://masdeblanquet.com hebben de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), bijwerking, volledigheid van de gegevens van de Gebruikers recht op afscherming of verwijdering van de persoonsgegevens van de Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag verboden is
 • recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 GDPR)
 • het recht op overdraagbaarheid van door gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of een contract (artikel 20 GDPR)
 • recht om te bepalen wat er met de gegevens van de gebruikers gebeurt na hun dood en om te kiezen aan wie https://masdeblanquet.com zullen hun gegevens moeten meedelen (of niet) aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra FIELOUX BERNARD op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van de Gebruiker, https://masdeblanquet.com verbindt zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, behalve indien bewaring noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de gebruiker wil weten hoe hij FIELOUX BERNARD gebruik van zijn Persoonsgegevens, vragen deze te rectificeren of zich verzetten tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker contact opnemen met FIELOUX BERNARD schriftelijk op het volgende adres

FIELOUX BERNARD - Route de Tarascon, 30300 Vallabregues.
In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wil hebben FIELOUX BERNARD corrigeren, bijwerken of wissen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die gelden voor FIELOUX BERNARD de wet, met name wat betreft de bewaring of archivering van documenten. Tot slot, de gebruikers van https://masdeblanquet.com een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

 

5. Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

FIELOUX BERNARD zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "niet-adequaat" is erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Echter, FIELOUX BERNARD blijft vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

FIELOUX BERNARD verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en er met name voor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast onder de aandacht wordt gebracht van FIELOUX BERNARDDeze moet de Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en hem meedelen welke corrigerende maatregelen hij heeft genomen. Bovendien zijn de FIELOUX BERNARD verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van FIELOUX BERNARD en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend ter verwezenlijking van de doelstellingen van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven genoemde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van FIELOUX BERNARD zijn voornamelijk onze klantenservice agenten.

 

6. Soorten verzamelde gegevens

Betreffende de gebruikers van de site https://masdeblanquet.com Wij verzamelen de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de dienst en die maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie worden bewaard:
Naam, voornaam, postadres, e-mail, telefoon en andere informatie naar gelang van de geuite behoeften.

FIELOUX BERNARD verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te geven:
Statistieken via Google Analytics

Deze gegevens worden maximaal 5 jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard.